Algemene voorwaarden Circle22

 Artikel 1: Definities
 
1a Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Circle22 een overeenkomst wenst af te sluiten c.q. heeft afgesloten, alsmede haar vertegenwoordigers. 1b Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan Circle22.
 
Artikel 2: Toepasselijkheid
 
2a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden producten, goederen en diensten.
2b De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
2c Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na die bekendmaking.
2d Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
 
Artikel 3: Offertes
 
3a Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
3b Alle offertes zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven. Offertes dienen binnen deze termijn schriftelijk door Opdrachtgever bevestigd te worden alvorens Opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.
3c Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van het project het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.
 
Artikel 4: Projectuitvoering
 
4a Opdrachtnemer zal het geoffreerde project naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten, maar kan niet garanderen dat met de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
4b Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 
4c Opdrachtnemer heeft het recht zonder toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 
Artikel 5: Oplevering
 
5a Indien voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn. Dit geldt ook voor de ingangsdatum; dit is een streefdatum en geen ‘harde’ datum waar rechten aan kunnen worden ontleend.
5b Indien Opdrachtnemer verwacht een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal hij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 
Artikel 6: Rapportage
 
6a Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een beknopte samenvatting van de werkzaamheden (zonder urenregistratie) rapporteren aan Opdrachtgever. Rapportering vindt plaats volgens het projectvoorstel zoals geoffreerd. Indien in de offerte geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en per e-mail, maximaal één keer per kwartaal en uiterlijk drie (3) maanden na het betreffende kwartaal.
 
1
 
Artikel 7: Wijziging van de project-scope
 
7a Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van het project noodzakelijk is om de overeengekomen werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de inhoud en/of omvang van het project aanpassen.
7b Indien partijen overeenkomen dat de scope van het project wordt gewijzigd of uitgebreid, kunnen het moment van oplevering en de afgesproken projectprijs wijzigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 
7c In afwijking van het gestelde in lid b zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of uitbreiding het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 
Artikel 8: Geheimhouding
 
8a Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst en/of het project van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit als zodanig door de andere partij is bestempeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
8b Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Tevens behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor behaalde resultaten middels bijvoorbeeld statistieken als referentie te gebruiken voor o.a. potentiële klanten of partners, mits de naam van Opdrachtgever niet wordt genoemd of kan worden gelieerd aan deze resultaten.
 
Artikel 9: Persoonsgegevens
 
9.a Opdrachtnemer gaat ervan uit dat Opdrachtgever geen persoonsgegevens verstrekt. Indien Opdrachtgever voornemens is persoonsgegevens aan Opdrachtnemer te verstrekken, dan zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daar vooraf schriftelijk over informeren, zodat de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen.
 
9.b Indien en voor zover Opdrachtnemer als verwerker in de zin van de AVG kwalificeert, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten.
9.c De(persoons)gegevens die via de sites van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij de betreffende derde(n) in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht(ten) voor Opdrachtnemer.
 
Artikel 10: Intellectuele eigendom
 
10a Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten berusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken.
10b Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten mogen uitsluitend worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij voorafgaand en schriftelijk toegestaan door Opdrachtnemer dan wel indien dit voortvloeit uit de aard en het doel van het project.
 
10c Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten ter vervulling van het project blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop van het project of einde van de overeenkomst kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken deze documenten te verwijderen, vernietigen of retourneren.
 
10d Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het gebruik van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en documenten. 10e Opdrachtnemer heeft het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt.
 
2
 
Artikel 11: Duur en opzegging overeenkomsten
 
11a Overeenkomsten worden aangegaan voor een minimumperiode van twaalf (12) maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
11b Een overeenkomst voor bepaalde tijd zoals bedoeld in het voorgaande lid is niet tussentijds opzegbaar. 11c Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode, vermeld in de overeenkomst, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar tenminste voor twaalf (12) maanden, tenzij één van de Partijen de overeenkomst uiterlijk drie kalendermaanden voor de (verlengde) einddatum per aangetekende brief opzegt.
 
Voorbeeld: indien een overeenkomst ingaat op 1 januari 2024 en een looptijd heeft van 12 maanden, dan dient de overeenkomst uiterlijk op 30 september 2024 te worden opgezegd. In dat geval eindigt de overeenkomst op 31 december 2024. Wordt de overeenkomst opgezegd op 1 oktober 2024 of later (maar voor 1 oktober 2025), dan eindigt de overeenkomst op 31 december 2025.
 
11d Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:
 
–  Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst; 
–  Opdrachtgever in liquidatie verkeert, in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is geworden dan wel aan Opdrachtgever surséance van
betaling is verleend.
Artikel 12: Prijzen
12a Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
12b Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 12c Bij overeenkomsten met een looptijd van twaalf (12) maanden of meer, zal Opdrachtnemer de kosten maandelijks in rekening brengen.
12d De gehanteerde prijzen kunnen periodiek worden herzien (in beginsel per 1 januari of 1 juli van
ieder jaar) aan de hand van loon- en inflatiecijfers.
12e Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de totstandkoming van de offerte of overeenkomst geldende kostprijsbepalende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, etc. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst en vóór de voltooiing van de dienstverlening of levering wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen (verder) aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.
Artikel 13: Facturering, betalingstermijn en incassokosten
13a Facturen worden maandelijks aan de Opdrachtgever verzonden per e-mail.
13b Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Indien Opdrachtgever akkoord geeft voor automatische incasso, worden totdat de incassomachtiging is ingetrokken alle factuurbedragen door Opdrachtnemer geïncasseerd van de door de Opdrachtgever opgegeven rekening. De incassotermijn voor automatische incasso bedraagt omstreeks één dag na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13c Na het verstrijken van vorenbedoelde fatale betalingstermijn van veertien (14) dagen dan wel de andere overeengekomen termijn na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
13d Opdrachtnemer is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste één sommatie gerechtigd haar werkzaamheden en diensten met onmiddellijke ingang op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij opschorting van de diensten door Opdrachtnemer is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer nog wel betaling verschuldigd voor de doorlopende kosten die Opdrachtnemer maakt, waaronder het salaris van bij de opdracht betrokken werknemers van Opdrachtnemer, en (een deel van) de omzetderving. Opdrachtnemer zal deze kosten aan Opdrachtgever factureren.
13e In geval van liquidatie, toepassing van de WSNP, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
13f Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 300,-. Opdrachtgever zal alsdan gehouden zijn de door Opdrachtnemer gemaakte opstartkosten, alsmede de afgesproken bedragen voor de in de offerte genoemde contractsperiode – met een maximum van 36 (zesendertig) maanden – aan Opdrachtnemer te vergoeden. 
3
 
Artikel 14: Aansprakelijkheid
 
14a Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde ontstaan door:
 
–  fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden; 
–  zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig
gebruik daarvan door Opdrachtgever; 
–  de inhoud van advertenties of publicaties van andere opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een
andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan
het door Opdrachtgever beoogde doel van de betreffende publicatie; 
–  het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen; 
–  het ongeoorloofd blijken te zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze
waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend; 
–  storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals
zoekmachines, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten; 
–  klikken op advertenties geplaatst door Opdrachtnemer namens Opdrachtgever, welke niet tot een
paginabezoek van de website van de Opdrachtgever leiden; en/of 
–  een al dan niet vermeende inbreuk op het merkrecht of ander intellectuele eigendomsrecht op
grond waarvan derden Opdrachtgever aanspreken.
14b Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
14c Indien – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever (of een aan hem gelieerde derde) heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot hetgeen wordt uitgekeerd door de verzekeraar van Opdrachtnemer of, indien de verzekeraar niets uitkeert, maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14d Schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Opdrachtgever deze binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. Bij een niet-tijdige melding door Opdrachtgever vervalt iedere aanspraak ten aanzien van deze klacht jegens Opdrachtnemer.
14e Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 15: Overmacht
15a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: epidemie of pandemie, beperkende overheidsmaatregelen, staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort aan personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen en met name storingen in het internet en/of de zoekmachines, alsmede het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
15b In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 30 (dertig) dagen, dan mag Opdrachtnemer de overeenkomst met onmiddellijke ingang eindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
15c Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 
4
 
Artikel 16: specifieke bepalingen Online Marketing
 
16a Opdrachtnemer zal nimmer garanties geven op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzetgerelateerde zaken voortvloeiend uit welk product dan ook. Opdrachtnemer kan om die reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld dan wel in gebreke worden gesteld voor/door tegenvallende verkoopresultaten of andere omzetgerelateerde resultaten, voortvloeiend uit de geleverde diensten of producten van Opdrachtnemer.
 
Artikel 17: specifieke bepalingen SEO (Search Engine Optimization)
 
17a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde SEO-werkzaamheden niet verricht kunnen worden omdat het (vreemde) cms beperkt is en binnen het cms niet mogelijk blijken te zijn.
17b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig verricht kunnen worden doordat de medewerking, input of contact van Opdrachtgever dan wel de webbouwer (dan wel andere uitvoerder) uitblijft. De betreffende inspanningsverplichting ligt bij de uitvoerende partij.
 
17c Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door of namens Opdrachtgever en/of derden niet uit de sfeer van Opdrachtnemer.
17d Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tijdens en na de contractduur door haar voor Opdrachtgever op het partnernetwerk van Opdrachtnemer dan wel via relaties of klanten van Opdrachtnemer verkregen links bij beëindiging van de overeenkomst te verwijderen.
 
17e Na beëindiging van de overeenkomst worden ten behoeve van optimalisatie on site gepleegde aanpassingen in stand gelaten; die kunnen dan niet meer kosteloos teruggezet of aangepast worden.
17f Aan zoekwoordposities die worden gemeten en gerapporteerd kunnen geen rechten worden ontleend. Deze posities worden op een zo objectief mogelijke manier gemeten, maar deze kunnen door het algoritme van Google per gebruiker verschillen. Indien afwijkingen noodzakelijk zijn ontstaan ten opzichte van eerder voorgestelde zoekwoorden is Opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk.
 
17g Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor content die ten behoeve van Opdrachtgever op internet wordt geplaatst. Door het aangaan van een SEO-overeenkomst gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever content plaatst en dat Opdrachtgever te allen tijde daarvoor verantwoordelijk blijft. Content wordt voorafgaande aan plaatsing dan wel uiterlijk een week achteraf ter controle aan Opdrachtgever gemaild.
 
17h Opdrachtgever gaat akkoord met bestedingen uit het beschikbare budget voor fotokosten. Opdrachtnemer bepaalt wanneer en hoe vaak beeldmateriaal wordt ingekocht. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor beeldmateriaal dat Opdrachtgever zelf aanlevert als ook voor beeldmateriaal dat is uitgekozen uit de door Opdrachtnemer aangewezen ‘websites zonder auteursrechten op foto’s’.
 
17i Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van foto-, video- en geluidsmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld op de website van de Opdrachtgever
of via de externe kanalen die gelieerd zijn aan het bedrijf (ingericht en onderhouden door Opdrachtnemer zoals social media kanalen, externe blogposts, externe artikelen), alsmede de hosting verzorgd door Opdrachtnemer. 17j Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de posts op social media & online presence kanalen/accounts.
 
17k Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de snelheid van een heroverweging (automatisch & manueel) op basis van een eerder toegekende penalty.
17l Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor penalties, daling van posities, daling van traffic, verminderen van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging of van werkzaamheden aan de website-SEO.
 
17m Indien de website niet in beheer is van Opdrachtnemer is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van de inlog van ftp, cms, controlpanel alsmede van webmastertools/Analytics en andere benodigde accounts zoals de aanwezige social mediakanalen.
17n Socialmediakanalen die ten behoeve van de SEO-werkzaamheden voor Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden opgezet kunnen na beëindiging van het contract in overleg worden overgedragen. Dit geldt niet voor betaalde social media accounts en platformen die Opdrachtnemer heeft opgezet voor het gebruik door meerdere opdrachtgevers en ook niet voor het gebruik van de accounts voor online presence. 17o De kosten van werkzaamheden die door derden gedaan moeten worden ten behoeve van SEO komen voor rekening van Opdrachtgever.
 
5
 
Artikel 18: specifieke bepalingen SEA (Search Engine Advertising)
 
18a Een deel van de werkzaamheden van de campagnemanager bestaat uit het monitoren van de campagne en het analyseren van data. Een ander deel van de werkzaamheden is terug te vinden in de wijzigingsgeschiedenis van het Google Ads-account.
18b Indien Opdrachtgever zijn campagne/account wilt opschorten dan wel geen budget heeft, loopt de managementfee door onafhankelijk van de vraag of de campagne wel of niet aanstaat. 18c Indien Opdrachtnemer een account opzet waarbij Opdrachtnemer ook het budget betaalt, blijft dit eigendom van Opdrachtnemer; het kan ook na beëindiging van het contract niet worden overgedragen.
 
18d Indien Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever een account aanmaakt en Opdrachtgever rechtstreeks met Google afrekent, wordt Opdrachtgever eigenaar van het account.
18e Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de volledige SEA-campagne, waaronder gebruikte zoekwoorden en teksten van advertenties.
 
18f Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afgekeurde advertentieteksten, gederfde omzet voor het niet live staan van een campagne, vermindering van conversies dan wel van website-/webshop- omzet of voor andere negatieve gevolgen.
18g Google Ads is een advertentieprogramma van Google en niet van Opdrachtnemer. Deze onderhoudt en optimaliseert een campagne zo goed mogelijk maar is hierbij altijd afhankelijk van hoe dit programma zich gedraagt. Opdrachtgever dient zich te houden aan de regelgeving van Google Ads.
 
18h Posities met Google Ads ontstaan op basis van een biedsysteem, waardoor Opdrachtnemer nooit garanties op bepaalde posities kan geven.
18i Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de contractsduur te adverteren of te laten adverteren op zoekmachines waarop Opdrachtnemer een campagne voor Opdrachtgever heeft lopen met advertenties die linken naar dezelfde website(s) als de advertenties die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever geplaatst heeft.
 
18j Het uitvoeren van werkzaamheden door een derde (webbouwer) of door Opdrachtgever zelf aan de website ten gunste van de SEA-campagne (plaatsen van scripts ten behoeve van meten conversies, Analytics, etc.) gebeurt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en niet die van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het missen van data als een script niet (goed) geplaatst is door Opdrachtgever/webbouwer of externe partij.
 
18k Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde Google Ads-functionaliteiten niet in werking gesteld kunnen worden vanwege beperkingen van de website/het cms dan wel vanwege de beperking van de producten van de Opdrachtgever (zoals bij producten zonder EAN- nummers).
18l Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen met betrekking tot de campagne of de resultaten, indien die gevolgen veroorzaakt worden door aanpassingen op de website of Google Ads campagne door Opdrachtgever en/of derden.
 
Artikel 19: specifieke bepalingen websupport en hosting
 
19a Kleine wijzigingen die maximaal een half uur werk vergen worden kosteloos doorgevoerd met een maximum van zes uur aan werkzaamheden per jaar. Bij overschrijding van dat aantal uren worden de kosten daarvan doorbelast.
19b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien er een door haar gehoste website offline komt te staan.
 
19c Bij uitblijven van betaling van welke dienst dan ook van Opdrachtnemer is deze na sommatie gerechtigd de website offline te zetten en/of de domeinen uit de registratie te halen.
19d Indien Opdrachtgever zijn website wil verhuizen, wordt daar eenmalig een bedrag van
€ 250,00 ex btw en verhuiskosten voor in rekening gebracht. Ook andere daaruit voortvloeiende kosten worden doorberekend.
 
6
 
Artikel 22: specifieke bepalingen Google Mijn Bedrijf
 
22a Opdrachtnemer geeft geen garantie op de vertoning van of op (top)posities voor de Google Mijn Bedrijf-pagina.
 
22b In het geval dat Google de Google Mijn Bedrijf-pagina’s niet meer toont op het gekozen zoekwoord, kunnen de werkzaamheden omgezet worden in SEO-werkzaamheden ter verbetering van lokale vindbaarheid online.
 
Artikel 23: specifieke bepalingen social media
 
23a  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: 
–  de rechten op (visuele) content (foto’s, video’s) die wordt geplaatst op de social mediakanalen van
Opdrachtgever; 
–  het (onrechtmatig) noemen van beschermde merknamen op de social mediakanalen van Opdrachtgever; 
–  eventuele imagoschade ontstaan door geplaatste berichten op de social mediakanalen van
Opdrachtgever. 
23b  Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitkeren van prijzen ten behoeve van winacties op de social 
mediakanalen van Opdrachtgever.
 
Artikel 24: specifieke bepalingen CRO
 
24a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het handhaven van de privacywetgeving door gebruik van tools die persoonlijke gegevens en gebruikersgedrag registeren op de website van Opdrachtgever.
24b Opdrachtnemer verstrekt geen garantie dat de gegenereerde omzet/winst/conversieratio daadwerkelijk stijgt door het afnemen van de dienst.
 
De dienst is uitsluitend gericht op het analyseren, onderzoeken en aanbevelen van conversieoptimalisatiepunten, niet op de daadwerkelijke doorvoer van deze aanbevelingen op de betreffende website.
 
Artikel 25: specifieke bepalingen e-mailmarketing
 
25a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
 
–  het controleren en handhaven van de wettelijke richtlijnen voor het verzamelen van een mailbestand; 
–  de verwerking van inschrijvingen en afmeldingen van enig mailbestand.
25b Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de e-mailadressen in het klantenbestand van de klanten rechtmatig zijn verkregen volgens de richtlijnen van de Code Reclame via E-mail (CODE E- MAIL 2012) -dit houdt in dat de klanten de mogelijkheid hebben gehad om commerciële e-mails te weigeren- en dat nieuwe klanten actief toestemming hebben gegeven tot het ontvangen van commerciële e-mails.
25c Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel in de toekomst te ontstane geschillen met de Reclame Code Commissie, die voortvloeien uit het niet naleven van het bovenstaande.
Artikel 26: specifieke bepalingen linkbuilding
26a Opdrachtnemer heeft het recht om na beëindiging van het contract linkvermeldingen op websites in het eigen beheer van Opdrachtnemer te verwijderen.
26b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: 
–  de eventuele (negatieve) gevolgen voor Opdrachtgever ontstaan vanuit het benaderen van stakeholders van Opdrachtgever ten behoeve van linkbuilding; 
–  de financiële verwerking van betaalde links die zijn geplaatst naar de website van Opdrachtgever.
26c Opdrachtnemer verstrekt geen garantie dat een geplaatste link ook daadwerkelijk blijft staan gedurende de gehele contractperiode.
Artikel 27: Apparatuur/Software
Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.
Artikel 28: Overdracht en aanpassing van de overeenkomst
Opdrachtnemer is gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de rechten en plichten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan (een) derde(n).
Artikel 29: Non-ronsel beding
29a Het is Opdrachtgever verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst met Opdrachtgever en vierentwintig (24) maanden daarna, personeel van Opdrachtnemer in dienst te nemen of te benaderen met het doel om in dienst te nemen, of anderszins voor Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten, tenzij Opdrachtnemer daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. 29b Onder personeel wordt bij de uitleg van artikel 18a verstaan: iedereen die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van werkzaamheden (in de breedste zin van het woord) wordt ingezet, waaronder in ieder geval: werknemers, freelancers, zzp-ers, uitzendkrachten en payrollkrachten.
29c Indien Opdrachtgever artikel 18a schendt, zal hij onmiddellijk deze activiteiten staken en verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000 en € 2.000 voor elke dag dat de schending voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen. 
7
 
Artikel 30: Bevoegde rechter en toepasselijk recht
 
30a Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.
30b Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Overijssel, behoudens voor zover uit de wet een andere locatie voortvloeit.
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Gooi-, Eem- en Flevoland te Lelystad en zijn online gepubliceerd op https://www.iclicks.nl/algemene_voorwaarden.pdf.
error: Content is protected !!